Cennik usług świadczonych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradztwa Prawnego

Nazwa usługi

Opis

Cena netto od

Porada prawna
Odpowiedź na pytanie prawne dotyczące opisanego przez Klienta stanu faktycznego. Nie dotyczy sporządzania pism procesowych i pozaprocesowych.
35,00 PLN
Opinia prawna
Analiza pod kątem prawnym opisanego stanu faktycznego oraz szczegółowy opis możliwych metod postępowania oraz konsekwencji z tego tytułu.
80,00 PLN
Sporządzenie pisma nieprocesowego
Dotyczy sporządzenia pisma lub odpowiedzi na otrzymane przez Klienta pismo w postępowaniu pozasądowym i administracyjnym.
80,00 PLN
Sporządzenie projektu umowy nazwanej
Sporządzenie projektu umowy, która znajduje swój odpowiednik w przepisach prawa np. umowa najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, przechowania, użyczenia, sprzedaży itp.
80,00 PLN
Sporządzenie projektu umowy nienazwanej
Sporządzenie projektu umowy, która nie znajduje swojego odpowiednika w przepisach prawa.
100,00 PLN
Sporządzenie pozwu lub innego pisma procesowego na urzędowym formularzu
Sporządzenie powództwa na formularzu urzędowym, pisma zawierającego wnioski dowodowe, odpowiedź na pozew, pozew wzajemny, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty, dane uzupełniające stron lub pełnomocników, a także odwołania od decyzji administracyjnej.
100,00 PLN
Sporządzenie pisma procesowego
Sporządzenie powództwa lub innego pisma w postępowaniu procesowym przed sądem lub innym organem.
100,00 PLN
Sporządzenie pisma w postępowaniu nieprocesowym
Sporządzenie wniosku w postępowaniu nieprocesowym lub innego pisma.
80,00 PLN
Przesłanie Klientowi pism, korespondencji, faktur
Koszty poniesione przez Kancelarię związane z przesłaniem pism, faktur, korespondencji za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.
Koszty poniesione przez Kancelarię
Stała umowa o współpracy z firmą
Do indywidualnego ustalenia
Przedstawione powyżej ceny są cenami orientacyjnymi i mają charakter przykładowy. Nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ostateczna cena za wykonanie usługi jest uzależniona od zawiłości sprawy oraz nakładu czasu pracy i jest ustalana indywidualnie z Klientem. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. Cennik stanowi integralną część Regulaminu świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną.