Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradztwa Prawnego

Ustala się, co następuje:
Postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie stanowią Regulamin świadczenia usług prawnych na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz tych danych na indywidualne żądanie Klienta, przesłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, za pomocą sieci telekomunikacyjnej, w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz.1204).

§ 1. Definicje

KANCELARIA – podmiot o specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa świadczący usługi w ramach zawartej z Klientem umowy, z siedzibą przy ul. ul. Podwale 2A/3, 59-500 Złotoryja, NIP 694-149-15-36.

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zlecająca Kancelarii wykonanie określonej usługi prawnej.

CENNIK – wysokość opłat netto (bez podatku VAT) za świadczone przez Kancelarię usługi. Cennik zamieszczony na stronie internetowej kancelaria-legnica.eu stanowi integralną częć niniejszego Regulaminu.

UMOWA – umowa o świadczenie usług prawnych drogą elektroniczną zawarta pomiędzy dającym zlecenie Klientem, a Kancelarią, której przedmiotem jest między innymi udzielenie porady prawnej on-line, sporządzenie zamówionej informacji prawnej, pisma procesowego bądź pozaprocesowego, umowy.

UMOWA NAZWANA - umowa posiadająca szczególną regulację kodeksową opisaną w części szczególnej księgi trzeciej Kodeksu cywilnego.

UMOWA NIENAZWANA - umowa nie mająca odpowiednika w Kodeksie cywilnym, sporządzana w granicach swobody zawierania umów np. factoringu, dystrybucji itp.

PORADA PRAWNA - odpowiedź na pytanie dotyczące przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego. W jej ramach przedstawimy możliwe warianty sprawy oraz załączymy podstawę prawną.

OPINIA PRAWNA – analiza pod kątem prawnym przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego w oparciu o przekazane dane (dokumenty) wraz z opisem rozwiązań i płynącymi z tego tytułu konsekwencjami. Opinia zawiera argumentację, wskazuje podstawy prawne oraz przedstawia możliwe warianty postępowania.

PISMO PROCESOWE – dokument spełniający formalne wymogi pisma procesowego składanego w postępowaniu procesowym przed sądem. Dotyczy to między innymi: pozwu, apelacji od wyroku, skargi lub zażalenia.

PISMO NIEPROCESOWE - dokument sporządzony w postępowaniu pozasądowym lub administracyjnym.

POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE - tryb sądowego postępowania rozpoznawczego uregulowany w Kodeksie postępowania cywilnego.

PISMO PROCESOWE NA URZĘDOWYM FORMULARZU - pismo sporządzone na formularzu urzędowym zgodnie z art. 125 Kodeksu postępowania cywilnego. 

POZEW - pismo procesowe wszczynające proces cywilny zawierające powództwo oraz uzasadnienie przytaczające okoliczności faktyczne na poparcie powództwa.

STAN FAKTYCZNY - przedstawiony przez Klienta opis sprawy zawierający wszystkie istotne dane, informacje niezbędne do wykonania usługi.

PYTANIE PIERWOTNE - pytanie zadane przez Klienta na formularzu przesłanym na adres e-mail Kancelarii.

WYNAGRODZENIE – kwota wyrażona w złotych polskich netto, którą Klient zobowiązuje się zapłacić za określoną usługę wraz z podatkiem VAT.

AKCEPTACJA – każde zachowanie Klienta, które w sposób wyraźny świadczy o przyjęciu warunków umowy przedstawionych przez Kancelarię.

§ 2. Sposób korzystania z usług Kancelarii

1. Warunkiem korzystania przez Klienta z usług Kancelarii jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.

2. Po wysłaniu zapytania na formularzu Kancelaria dokonuje jego analizy, po czym w odpowiedzi wysyła opinię, czy istnieje możliwość udzielenia porady (wykonania usługi), a także podaje cenę za jej wykonanie oraz nadaje indywidualny numer sprawy.

3. Jeżeli w terminie 3 dni od dnia przesłania oferty wykonania usługi Klient nie dokona wpłaty na podany numer bankowy przyjmuję się, że nie przyjął on oferty. Po akceptacji przez Klienta zaproponowanej wyceny jest on zobowiązany do wpłacenia określonej kwoty na podane poniżej konto wpisując "tytułem" swoje imię i nazwisko/dane firmy oraz nadany indywidualny numer sprawy.

Numer konta: Alior Bank 04 2490 0005 0000 4530 8926 4745

4. W szczególnych przypadkach Kancelaria może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną, w celu udzielenia dodatkowych informacji lub danych niezbędnych do wykonania usługi.

5. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego wykonania zlecenia związanego z nieprzedstawieniem przez Klienta wszystkich istotnych informacji sprawy. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za udzielenie porady prawnej lub sporządzenie informacji prawnej na podstawie danych uzyskanych od Klienta, które okazały się niezgodne ze stanem faktycznym.

6. Umowa z Kancelarią wygasa z chwilą wykonania usługi i zapłaty wynagrodzenia przez Klienta oraz z upływem 7-dniowego terminu bezpłatnej opieki prawnej liczonego od dnia udzielenia porady prawnej.

7. Kancelaria przechowuje dokumenty przekazane przez Klienta drogą elektroniczną lub w tradycyjnej papierowej formie przez okres 7 dni od dnia wygaśnięcia umowy zgodnie z pkt. 6 niniejszego paragrafu. Po tym terminie dokumenty w formie elektronicznej zostaną usunięte ze skrzynki odbiorczej gibala@kancelaria-legnica.eu oraz dysku twardego komputera. Dokumenty w formie papierowej zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.

§ 3. Termin wykonania oraz wycena usługi

1. Rozpoczęcie wykonania usługi następuje w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym. W przypadku braku niezbędnych informacji, dokumentów usługa zostanie wykonana w ciągu 24 godzin od momentu ich uzyskania. Nie nadesłanie tych informacji przez Klienta w terminie 72 godzin skutkować będzie odmową wykonania usługi. Dokonana przez Klienta wpłata nie podlega wówczas zwrotowi.

2. Pomimo przekroczenia 72 godzinnego terminu o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, Kancelaria na wniosek Klienta może przedłużyć termin do nadesłania informacji lub dokumentów, gdy ich uzyskanie przez Klienta napotyka na uzasadnione trudności lub jest uzależnione od uzyskania dokumentu od organu administaracyjnego lub innego podmiotu.

2. Kancelaria ma prawo odmowy udzielenia porady prawnej w przypadku, gdy treść świadczonej usługi powodowałaby naruszenie prawa. Wówczas Kancelaria w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania poinformuje o tym fakcie Klienta.

3. W przypadku wpłynięcia zapytania w dni uznane za wolne zgodnie z Ustawą o dniach wolnych od pracy (Dz. U 1951, Nr 4, poz. 28 z późn. zm) - np. Boże Narodzenie, Wielkanoc, niedziela - Kancelaria udzieli odpowiedzi na zapytanie najpóźniej drugiego dnia od dnia zakończenia święta. Kancelaria nie udziela porad w okresie urlopowym, w przypadku zdarzeń losowych, zwolnień lekarskich itp. Informacja taka zostanie umieszczona na stronie internetowej Kancelarii z podaniem przewidywanego okresu zamknięcia Kancelarii.

4. Wycena zależy od stopnia zawiłości danej sprawy, a także przewidywanego nakładu czasu pracy. Zagadnienie prawne będące przedmiotem zlecenia powinno być przedstawione przez Klienta w sposób jasny i zrozumiały oraz winno wskazywać okoliczności faktyczne istotne do wykonania zlecenia.

§ 4. Obowiązki Kancelarii

1. Obowiązkiem Kancelarii jest udzielenie rzetelnej porady prawnej, opartej na aktualnym stanie prawnym.

2. Kancelaria zobowiązana jest odpowiadać nieodpłatnie na dodatkowe pytania związane z zagadnieniem będącym przedmiotem porady przez kolejne 7 dni od momentu jej udzielenia. Dodatkowe pytanie musi mieścić się w granicach pytania pierwotnego i stanie faktycznym na dzień zadania pytania pierwotnego.

3. Jeżeli pytanie dodatkowe wykracza poza zakres pytania pierwotnego Kancelaria informuje o tym Klienta i przedstawia wycenę odpowiedzi na pytanie.

4. Pisma oraz opinie są sporządzane w sposób indywidualny dla każdego Klienta, w oparciu o przepisy prawne i ewentualnie o orzecznictwo sądowe. Kancelaria zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie wykonywania usługi oraz wykorzystania ich tylko i wyłącznie w celach wykonania zlecenia oraz celach rozliczeniowych (wystawienie faktury VAT).

5. W celu otrzymania faktury VAT za wykonaną usługę Klient zobowiązany jest przy wypełnieniu formularza zaznaczyć odpowiednie pole ze sposobem dostarczenia faktury.

6. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

7. Faktura VAT wysyłana jest drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta lub pocztą, firmą kurierską (listem poleconym) na adres wskazany w formularzu, według poniesionych kosztów wysyłki.

8. Koszty wysyłki faktury pocztą lub firmą kurierską ponosi Kupujący. Są one doliczane do kosztów wykonania usługi (wyceny)

§ 5. Wyłączenie prawa odstąpienia

Dokonując opłaty za wykonanie usługi Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy. Klientowi nie przysługuje wówczas prawo do odstąpienia od umowy.

§ 6. Odstąpienie od umowy

1. W przypadku konieczności wydłużenia się terminu wykonania usługi z przyczyn niezależnych od Kancelarii, Klient jest niezwłocznie o tym informowany drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail wraz z podaniem nowego terminu wykonania usługi. Klientowi przysługuje wówczas prawo odstąpienia od umowy, potwierdzone złożeniem stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, w ciągu 24 godzin od otrzymania meila z Kancelarii. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zwracana jest Klientowi wpłacona kwota.

2. Kancelaria zastrzega sobie prawo odmowy wyceny i udzielenia usługi w przypadku, gdy:

  • pytanie zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe lub naruszające dobra osobiste osób trzecich,
  • pytanie sformułowane jest w sposób uniemożliwiający uzupełnienie go o dane i informacje niezbędne do udzielenia usługi,
  • pytanie nie dotyczy problemu prawnego,
  • żaden z prawników Kancelarii nie podjął się wykonania usługi,
  • pytanie zadane jest przez osobę, która notorycznie je wysyła bez wcześniejszej opłaty.

O odmowie udzielenia usługi Klient zostanie poinformowany w ciągu 24 godzin od przedstawienia pytania.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

1. Klient może złożyć reklamację w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi wyłącznie drogą elektroniczną na e-mail: gibala@kancelaria-legnica.eu

2. Reklamacja powinna zawierać:

  • nadany indywidualny numer sprawy,
  • oznaczenie Klienta składającego reklamację,
  • wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 3 dni od daty jej otrzymania, a odpowiedź przesłana na podany adres e-mail Klienta.

4. W przypadku uwzględnienia reklamacji usługa zostanie wykonana ponownie bez dodatkowych kosztów ze strony Klienta, w terminie 3 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.

5. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w pkt. 3 dni nie oznacza uznania reklamacji przez Kancelarię.

6. Jeżeli Klient nie wniósł zastrzeżeń w ciągu 3 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną odpowiedzi reklamacyjnej przez Kancelarię, przyjmuje się, że odpowiedź rekalmacyjna została przyjęta bez zastrzeżeń.

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie poinformowany o prawie dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Podstawę reklamacji stanowi niewykonanie usługi w terminie przez Kancelarię, z przyczyn zawinionych przez Kancelarię.

§ 8. Wyłączenie odpowiedzialności Kancelarii

1. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu transmisji danych/usług drogą internetową w przypadku, gdy:

  • transmisja nie powiodła się z powodu awarii sieci, powstałej z winy Operatora Klienta bądź Kancelarii,
  • transmisja danych/usług nie powiodła się w wyniku bezpośredniej konsekwencji działań lub zaniechań Operatora, zawinionego braku ciągłości w dostarczaniu usług wynikłej z winy Operatora.

2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione z powodu przerwy w dostępie Klienta bądź Kancelarii do serwisu, w szczególności spowodowanej: działaniem siły wyższej lub osób trzecich, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców Internetu, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników bądź Kancelarii oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Klienta.

§ 9. Ochrona danych osobowych

1. Kancelaria zapewnia ochronę danych osobowych Klienta. Dane te nie zostaną udostępnione osobą nieupoważnionym.

2. Z chwilą przesłania formularza Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb zawarcia i wykonania usługi o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz w celach rozliczeniowych (faktura).

§ 10. Obowiązywanie regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Kancelarii i od tego dnia ma zastosowanie do umów zawieranych za pośrednictwem strony www.kancelaria-legnica.eu

§ 11. Stosowanie przepisów

Prawem właściwym dla ewentualnych sporów jest prawo polskie. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Kancelarią, a Klientem jest sąd właściwy dla siedziby Kancelarii. Prawo dochodzenia roszczeń wynikających w wykonania usługi w postępowaniu sądowym przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 12. Przepisy końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2011 roku.

2. Kancelaria może zmienić Regulamin w każdym czasie.

3. Klienta obowiązuje Regulamin w brzmieniu z dnia, w którym przesłał formularz z pytaniem na ader e-mail Kancelarii.

Regulamin w obecnej treści obowiązuje od 29.09.2012 roku

Słowa kluczowe: kancelaria Legnica, kancelaria Złotoryja, kancelaria powiat złotoryjski, kancelaria powiat legnicki, kancelaria odszkodowawcza, odpowiedź na pozew Legnica, prawnik Legnica, prawnik Złotoryja, pomoc prawna, pomoc prawna Legnica i Złotoryja, doradztwo prawne Legnica, tanie porady prawne przez Internet Legnica, porady Internetowe Legnica, porady prawne w Internecie Legnica, porada prawna przez Internet Legnica, porady prawne przez internet dolnośląskie, Dolny Śląsk, porada prawna Legnica, kancelaria doradztwa prawnego, kancelaria Internetowa Legnica, adwokat, radca prawny, porady prawne online Legnica, prawnik on-line Legnica, prawnik internetowy, online Legnica, usługi prawne Legnica, tanie porady prawne Legnica, pozew Legnica, pozew Złotoryja, pozew, tani prawnik Legnica, pisanie pozwów Legnica, pisanie pozwów sądowych, pisanie pozwów rozwodowych Legnica, pozew o alimenty Legnica, tani prawnik Złotoryja, tania pomoc prawna, prawnik przez Internet Legnica, zastępstwo procesowe, pozew przez Internet, wniosek w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, dotacja PUP Legnica, odwołanie renta ZUS, odebrano rentę, emeryturę, wniosek KRS, sprawy spadkowe Legnica, wniosek o sądowe stwierdzenie nabycia spadku Legnica, prawo pracy, kodeks pracy, centrum odszkodowań, odszkodowania za wypadek, odszkodowania osobowe i majątkowe, szkoda majątkowa, szkoda osobowa, odszkodowania za szkody osobowe i majątkowe, dochodzenie odszkodowań od firm ubezpieczeniowych, odszkodowania powypadkowe i komunikacyjne, dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela, zaniżone odszkodowanie